วันอาทิตย์, 24 มิถุนายน 2561 09:49

สาระการเรียนรู้หน่วยที่ 2

Written by 
Rate this item
(0 votes)

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ชื่อเรื่อง  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด

          สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

          ตัวชี้วัด ม.1/1  อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


สาระสำคัญ
          1. คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงานอยู่ 4 ขั้นตอน คือได้แก่ 1) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)  2) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) 3) หน่วยความจำ (Memory Unit)  4) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

          2. ศึกษาและอธิบายความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม (AR : Augmented Reality Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world) เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ รูปทรงสามมิติ และข้อความ ตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกล้อง

3. วิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่น

          4. ศึกษาหลักการและขั้นตอนการสร้างความเป็นจริงแต่งเติม (AR : Augmented Reality Technology)

 

เป้าหมายการเรียนรู้

          1. ผลการเรียนรู้ (K)

              1.1 นักเรียนศึกษาหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

               1.2 นักเรียนเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

     1.3 นักเรียนเปรียบเทียบหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับหลัการทำงานของระบบอื่นได้

              1.4 นักเรียนอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

              1.5 นักเรียนศึกษาหลักการสร้างความเป็นจริงแต่งเติม (AR : Augmented Reality Technology) ได้

          2. ความเข้าใจที่คงทนสู่กระบวนการ (P)

              2.1 อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

              2.2 ยกตัวอย่างองค์และจำแนกหน่วยของคอมพิวเตอร์ได้

              2.3 อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

              2.4 เปรียบเทียบหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับหลักการทำงานของระบบอื่นได้

     2.5 ประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับการทำงานอื่นๆ ได้

     2.6 สร้างความเป็นจริงแต่งเติม (AR : Augmented Reality Technology) ได้

3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (A)

              3.1 ความสามารถในการคิด

              3.2 ความสามารถในการสื่อสาร

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)

              4.1 มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

              4.2 ใฝ่เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
                  
ศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  คือ เริ่มจากผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลหรือคำสั่งผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูล (Input Unit) ซึ่งข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ ที่รับเข้ามาจะถูกนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก (Memory Unit) จากนั้นก็จะถูกนำไปประมวลผลโดยหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) แล้วนำผลที่ได้จากการประมวลผลมาเก็บไว้ในหน่วยความจำแรม พร้อมทั้งแสดงออกทางอุปกรณ์แสดงผล (Output Unit) ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จึงประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

          1) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) คือ  หน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่งเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ คีย์บอร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ เป็นต้น

          2) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) คือ  หน่วยที่ทำหน้าที่คำนวณและประมวณผลคำสั่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด

          3) หน่วยความจำ (Memory Unit) คือ หน่วยที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต  แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ  หน่วยควมจำหลักและหน่วยความจำสำรอง

          4) หน่วยแสดงผล (Output Unit) คือ หน่วยที่ทำหน้าที่แสดงผลเมื่อคอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลแล้ว จะแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง  เป็นต้น

          ศึกษาหลักการและวิธีการสร้าง Augmented Reality  หรือ AR คือเทคโนโลยีที่ผสมผสานเอาโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ เข็มทิศ GPS และในปัจจุบันเทคโลโนยีต่างได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน์เพิ่มขึ้น จึงมีการสร้างแอพพลิเคชั่นตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้สามารถสร้าง AR ได้ด้วยตนเอง เพียงแค่มีแอพ มีกล้องที่สารถถ่ายภาพ และอัดวิดีโอได้  ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างนั้น  ได้แก่  โปรแกรม Aurasma ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้ในการสร้างสื่อในโลกแห่งความจริงเสมือน เหมาะกับอุปกรณ์ประเภทไอโฟน ไอแพด สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  ออรัสมาจะเป็นตัวกลางสำหรับเชื่อมโยงโลกของความจริง และความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ที่มองเห็น เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง


ร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้

1.    แบบทดสอบก่อนเรียน

2.    ใบงานที่ 4 ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทของหน่วยคอมพิวเตอร์ 

3.    แผนภาพความคิด mine  mapping เรื่อง การเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลัการทำงานของระบบอื่น

4.    ใบงานที่ 5 การเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลัการทำงานของระบบอื่น

5.    ใบงานที่ 6 การสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

6.    ชิ้นงาน AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

7.    แบบทดสอบหลังเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้

          1. การจัดเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)

          2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

วัสดุอุปกรณ์  สื่อ และแหล่งเรียนรู้

1.    แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ

2.    แผ่นภาพหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3.    Microsoft PowerPoint  ประกอบการสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

4.    ใบงานที่ 4 ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทของหน่วยคอมพิวเตอร์   

5.    ตารางการเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลักการทำงานของระบบอื่น

6.    แผนภาพความคิด mine  mapping เรื่อง การเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลักการทำงานของระบบอื่น

7.    กระดาษบรู๊ฟ  สีเมจิก

8.    ใบงานที่ 5 การเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลักการทำงานของระบบอื่น

9.    แผ่นภาพหน่วยของหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

10.   คู่มือการใช้ AR ด้วยโปรแกรม Aurasma

11.   ใบงานที่ 6 การสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

12.   โทรศัพท์ smartphone

13.   เว็บไซต์ www.krumink.com

14.   เว็บไซต์สำหรับค้นหางาน

15.   แบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ

16.   เครื่องคอมพิวเตอร์

17.   ระบบอินเตอร์เน็ต

โปรเจคเตอร์

 

 

Read 100 times