วันอาทิตย์, 24 มิถุนายน 2561 09:48

ใบงานที่ 5 เรื่องการเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลักการทำงานของระบบอื่น

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=140tsXum6pTVGyJGQ6W0E00GNed-ZbSXF

 


เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน

  1. ใบงานที่ 4 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 16 คะแนน  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

20 – 17

ดีเยี่ยม

16 - 13

ดี

12 – 9

พอใช้

ต่ำกว่า 8

ปรับปรุง

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน  

 

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน/ ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

1) ใบงานที่ 4 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ละเอียด ถูกต้องครบทุกข้อ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบมากกว่า 3 รายการขึ้นไป  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  เรียบร้อย สวยงาม

 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกข้อยกตัวอย่างประกอบครบ 3 รายการ  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  เรียบร้อย สวยงาม

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกข้อยกตัวอย่างประกอบไม่ครบ 3 รายการ  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  ไม่เรียบร้อย 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ยกตัวอย่างประกอบไม่ครบ 3 รายการ  ส่งงานไม่ทันตามกำหนดเวลา ไม่เรียบร้อย   

 

 

 

 

ที่มาของเว็บไซต์และแหล่งการเรียนรู้

 

ที่

เว็บไซต์

1

https://julalaipanpayap.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%

B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%

E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/

2

https://home.kku.ac.th/samnat/computer_system_01.html

3

https://sites.google.com/site/teachermoomeng/khxmphiwtexr-beuxng-tn/hlak-kar-thangan-khxng-khxmphiwtexr

4

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

5

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

6

https://www.youtube.com/watch?v=xXxBNMhwFVs

7

https://www.youtube.com/watch?v=_6jsgVmNFYU

Read 107 times