วันอาทิตย์, 24 มิถุนายน 2561 09:48

ใบงานที่ 6 เรื่องการสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=161dJ0bXlYFVGua6JCiv04eyBZ6jIzavl


          ใบงานที่ 6 การสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  มีจำนวน 4 ข้อให้คะแนนดังนี้  ข้อที่ 1 ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน จำนวน 5 ข้อ (5 คะแนน)  ข้อที่ 2 ให้คะแนนการเขียนผังความคิดในการสร้างผลงาน (5 คะแนน)  ข้อที่ 3 ให้คะแนนการเขียนการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ของนักเรียน (5 คะแนน)  รวมคะแนนทั้งหมด 15 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 12 คะแนน  ระดับคุณภาพดี –ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

15 – 13

ดีเยี่ยม

12 - 10

ดี

9 – 7

พอใช้

ต่ำกว่า 6

ปรับปรุง

  1. ผลงาน/ ชิ้นงานนักเรียน โดยนักเรียนนำเสนอผลงานและสามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและมีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  ถูกต้อง มีความสวยงาม เข้าใจง่าย  ส่งทันตามกำหนดเวลา  จำนวน 20 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 16 คะแนน  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

20 – 17

ดีเยี่ยม

16 - 13

ดี

12 – 9

พอใช้

ต่ำกว่า 8

ปรับปรุง

ประเมินผลจากแบบทดสอบหลังเรียน

           คะแนนเต็ม  20 คะแนน นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 16 คะแนนขึ้นไป  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

20 – 17

ดีเยี่ยม

16 - 13

ดี

12 – 9

พอใช้

ต่ำกว่า 8

ปรับปรุง

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน/ ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

         
         

3) ใบงานที่ 6 การสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

สามารถเขียนบอกขั้นการสร้าง  AR  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกขั้นตอน

พร้อมสร้างแผนผังความคิดAR ได้ถูกต้อง สมบูรณ์

สามารถบอกถึงปรับใช้ AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวันได้อย่างน้อย 3 ข้อ  และสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ตามหน่วยที่กลุ่มได้รับสำเร็จ  ใช้ได้จริง

สามารถเขียนบอกขั้นการสร้าง  AR  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกขั้นตอน

พร้อมสร้างแผนผังความคิดAR ได้ถูกต้อง

สามารถบอกถึงปรับใช้ AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวันได้  และสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ตามหน่วยที่กลุ่มได้รับสำเร็จ  ใช้ได้จริง

สามารถเขียนบอกขั้นการสร้าง  AR  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

พร้อมสร้างแผนผังความคิดAR ได้

สามารถบอกถึงปรับใช้ AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวันได้  และสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ตามหน่วยที่กลุ่มได้

สามารถเขียนบอกขั้นการสร้าง  AR  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้บ้าง

พร้อมสร้างแผนผังความคิดAR ได้บ้าง

สามารถบอกถึงปรับใช้ AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวันได้บ้าง  และไม่สามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ตามหน่วยที่กลุ่มได้

4) ผลงาน/ ชิ้นงานนักเรียน

 

สามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  อย่างเหมาะสมและมีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย

ที่กำหหนด

มีเนื้อหาที่เหมาะสม  ถูกต้องครบถ้วน มีความสวยงาม  สามารถใช้งานได้จริง  เข้าใจง่าย  ส่งทันตามกำหนดเวลา 

สามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  อย่างเหมาะสม ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย

ที่กำหหนด

มีเนื้อหาที่เหมาะสม มีความสวยงาม  สามารถใช้งานได้จริง  เข้าใจง่าย  ส่งทันตามกำหนดเวลา

สามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ได้ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย

ที่กำหหนด

มีเนื้อหาที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้จริง  ส่งทันตามกำหนดเวลา

สามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ได้ ส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา


 แหล่งที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม

ที่

เว็บไซต์

1

https://julalaipanpayap.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%

E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%

E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/

2

https://home.kku.ac.th/samnat/computer_system_01.html

3

https://sites.google.com/site/teachermoomeng/khxmphiwtexr-beuxng-tn/hlak-kar-thangan-khxng-khxmphiwtexr

4

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

5

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

6

https://www.youtube.com/watch?v=xXxBNMhwFVs

7

https://www.youtube.com/watch?v=_6jsgVmNFYU

8

https://www.youtube.com/watch?v=rDCA7a0Y45w

9

https://www.youtube.com/watch?v=pz4qDFI8MsE

10

https://www.youtube.com/watch?v=VUa0Xf1S_kw

11

https://www.youtube.com/watch?v=xrFlEsLy-E4

12

https://www.youtube.com/watch?v=snFwNaanAgs

13

https://www.youtube.com/watch?v=iefJl775ejg

 

 

 

 

 

 

Read 65 times