หน้าใส่ module (4)

ประวัติย่อของผู้ศึกษา

 

ชื่อ – สกุล                                  นางสาววิชุดา  คำดี

วัน  เดือน  ปี  เกิด                        1 ธันวาคม 2523

จังหวัดที่เกิด                               จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ปัจจุบัน                               10/64  หมู่บ้านฉัตรพงศ์ 3 ต. เนินพระ  อ. เมือง จ.ระยอง

 

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2549 – 2552                       ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านศรีปะชา อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง 

                                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต2

พ.ศ. 2552 – 2553                       ครู  โรงเรียนบ้านศรีปะชา อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง 

                                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต2

พ.ศ. 2553 –  ปัจจุบัน                   ครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

                                                อ.เมือง  จ.ระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2538                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม                                     

พ.ศ.  2540                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม                                     

พ.ศ.  2546                                วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

                                               มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  อ.เมือง จ.มหาสารคาม                           

พ.ศ.  2554 – ปัจจุบัน                  การศึกษามหาบัณฑิต (กษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน

                                               มหาวิทยาลัยบูรพา                                  


 

 24 มิ.ย.
 แหล่งที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม ที่ เว็บไซต์ 1 https://julalaipanpayap.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81% ...
Comment(s): 0
  33  
Post by: KRU MINK
 33 
 แหล่งที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม ที่ เว็บไซต์ 1 https://julalaipanpayap.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81% ...
24 มิถุนายน 2561
 24 มิ.ย.
  เว็บไซต์อ้างอิง ที่ เว็บไซต์ 1 http://tps.comsci.info/programming/lesson1.htm 2 ...
Comment(s): 0
  61  
Post by: KRU MINK
 61 
  เว็บไซต์อ้างอิง ที่ เว็บไซต์ 1 http://tps.comsci.info/programming/lesson1.htm 2 ...
24 มิถุนายน 2561
 24 มิ.ย.
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ชื่อเรื่อง  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด           สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า ...
Comment(s): 0
  57  
Post by: KRU MINK
 57 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ชื่อเรื่อง  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด           สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า ...
24 มิถุนายน 2561
 24 มิ.ย.
  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=161dJ0bXlYFVGua6JCiv04eyBZ6jIzavl           ใบงานที่ 6 การสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  มีจำนวน 4 ข้อให้คะแนนดังนี้  ข้อที่ 1 ...
Comment(s): 0
  46  
Post by: KRU MINK
 46 
  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=161dJ0bXlYFVGua6JCiv04eyBZ6jIzavl           ใบงานที่ 6 การสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  มีจำนวน 4 ข้อให้คะแนนดังนี้  ข้อที่ 1 ...
24 มิถุนายน 2561
 24 มิ.ย.
  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=140tsXum6pTVGyJGQ6W0E00GNed-ZbSXF   เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน ใบงานที่ 4 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 1 ข้อ ...
Comment(s): 0
  66  
Post by: KRU MINK
 66 
  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=140tsXum6pTVGyJGQ6W0E00GNed-ZbSXF   เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน ใบงานที่ 4 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 1 ข้อ ...
24 มิถุนายน 2561
 24 มิ.ย.
  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=130Yx_u1Dz-r7L7rIef1j4FAL8COrpRdiumSUetSKzjg เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน   ใบงานที่ 4 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ ...
Comment(s): 0
  71  
Post by: KRU MINK
 71 
  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=130Yx_u1Dz-r7L7rIef1j4FAL8COrpRdiumSUetSKzjg เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน   ใบงานที่ 4 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ ...
24 มิถุนายน 2561
 24 มิ.ย.
      ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=140tsXum6pTVGyJGQ6W0E00GNed-ZbSXF  เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน ใบงานที่ 3 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 1 ...
Comment(s): 0
  49  
Post by: KRU MINK
 49 
      ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=140tsXum6pTVGyJGQ6W0E00GNed-ZbSXF  เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน ใบงานที่ 3 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 1 ...
24 มิถุนายน 2561
 18 มิ.ย.
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อเรื่อง  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์   มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด           สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า ...
Comment(s): 0
  141  
Post by: KRU MINK
 141 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อเรื่อง  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์   มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด           สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า ...
18 มิถุนายน 2561
 18 มิ.ย.
  ดาวน์โหลดเกมส์ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1U4ohWBoI7pSDh4slA3jv3NDE8B79LbiL  
Comment(s): 0
  48  
Post by: KRU MINK
 48 
  ดาวน์โหลดเกมส์ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1U4ohWBoI7pSDh4slA3jv3NDE8B79LbiL  
18 มิถุนายน 2561
 18 มิ.ย.
    ดาวน์โหลดเกมส์ได้ที่  https://drive.google.com/open?id=1d8tO84oRolUrnc1Hrpx-iQB7SaD4JxH- 
Comment(s): 0
  53  
Post by: KRU MINK
 53 
    ดาวน์โหลดเกมส์ได้ที่  https://drive.google.com/open?id=1d8tO84oRolUrnc1Hrpx-iQB7SaD4JxH- 
18 มิถุนายน 2561
 18 มิ.ย.
  ดาวน์โหลดเกมส์ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1kudqyV7VTBaUKfkfGb56jt8TiWHSkQpH  
Comment(s): 0
  44  
Post by: KRU MINK
 44 
  ดาวน์โหลดเกมส์ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1kudqyV7VTBaUKfkfGb56jt8TiWHSkQpH  
18 มิถุนายน 2561
 18 มิ.ย.
  ดาวน์โหลดเกมส์ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1d8tO84oRolUrnc1Hrpx-iQB7SaD4JxH-      
Comment(s): 0
  146  
Post by: KRU MINK
 146 
  ดาวน์โหลดเกมส์ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1d8tO84oRolUrnc1Hrpx-iQB7SaD4JxH-      
18 มิถุนายน 2561
 18 มิ.ย.
    ดาวน์โหลดใบงาน https://drive.google.com/open?id=1JPDgGx_DDIlBGcZhlAQqRnnjQwybUUq-   ใบงานที่ 2     เรื่อง เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ...
Comment(s): 0
  85  
Post by: KRU MINK
 85 
    ดาวน์โหลดใบงาน https://drive.google.com/open?id=1JPDgGx_DDIlBGcZhlAQqRnnjQwybUUq-   ใบงานที่ 2     เรื่อง เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ...
18 มิถุนายน 2561
 18 มิ.ย.
    ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=137Y9LkNTxnxU6fMqGATTZFTsllgmvoFL   ใบงานที่ 1     เรื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ...
Comment(s): 0
  54  
Post by: KRU MINK
 54 
    ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=137Y9LkNTxnxU6fMqGATTZFTsllgmvoFL   ใบงานที่ 1     เรื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ...
18 มิถุนายน 2561
 17 ม.ค.
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อเรื่อง  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์   มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด           สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า ...
Comment(s): 0
  61  
Post by: KRU MINK
 61 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อเรื่อง  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์   มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด           สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า ...
17 มกราคม 2561
 11 ก.พ.
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1k_prEyzKXWIx7CNvaSZ_VBVk4z05A57N  
Comment(s): 0
  69  
Post by: KRU MINK
 69 
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1k_prEyzKXWIx7CNvaSZ_VBVk4z05A57N  
11 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนะนำรายวิชา
 11 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  95  
Post by: KRU MINK
 95 
   
11 มิถุนายน 2561