1 มิ.ย.
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
Comment(s): 0
  10  
Post by: KRU MINK
 10 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  16  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
 
Comment(s): 0
  11  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  8  
Post by: KRU MINK
 8 
   
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  8  
Post by: KRU MINK