1 มิ.ย.
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
Comment(s): 0
  11  
Post by: KRU MINK
 11 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  17  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
 
Comment(s): 0
  12  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  9  
Post by: KRU MINK
 9 
   
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  9  
Post by: KRU MINK