Up

userupload

คู่มือการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วิเคราะห์หลักสูตร-3ง21102 เทคโนโลยี1
ผังภาพแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2
แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กระบวนการจัดเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
การวัดและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
 
 
Powered by Phoca Download