วันพุธ, 17 มกราคม 2561 07:06

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อเรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อเรื่อง  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด

          สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

          ตัวชี้วัด ม.1/1  อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 

สาระสำคัญ
          1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  มี 5 ข้อ ได้แก่   1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2) ซอฟต์แวร์(Software) 3) บุคลากร )People ware) 4) ข้อมูล/ สารสนเทศ (Data/ Information)  5) กระบวนการทำงาน  (Procedure)

 1. ศึกษาขั้นตอนการสร้างเกมโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างเกมต่างๆ โดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 2. วิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จัก
 3. ศึกษาขั้นตอนการสร้างเกมโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างเกมต่างๆ โดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

 

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. ผลการเรียนรู้ (K)

              1.1 นักเรียนศึกษาองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              1.2 นักเรียนวิเคราะห์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              1.3 นักเรียนเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จักได้

              1.4 นักเรียนศึกษาขั้นตอนการสร้างเกมโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้

              1.5 นักเรียนพิจารณาในการเลือกหัวข้อเกมจากหัวเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              1.6 นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

 1. ความเข้าใจที่คงทนสู่กระบวนการ (P)

              2.1 อธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              2.2 ยกตัวอย่างองค์และจำแนกประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              2.3 วิเคราะห์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              2.4 เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบการทำงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จักได้

              2.5 นักเรียนสร้างเกมสร้างสรรค์ในหัวเรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้

 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (A)

              3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)

              4.1 วินัย

              4.2 มีจิตสาธารณะ

 

สาระการเรียนรู้
         
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  คือ องค์ประกอบย่อยที่มีหน้าที่เฉพาะ ทำงานประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ในระบบงานคอมพิวเตอร์  การที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว จะยังไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหากจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  มี 5 ข้อ ได้แก่ 

1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ วงจรไฟฟ้า ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีร์บอร์ด

          2) ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน รวมไปถึงการควบคุมการทำงาน ของอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม การ์ดอินเตอร์เฟสต่าง ๆ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่รับรู้การทำงานของมันได้ 

3) บุคลากร )People ware) คือ บุคลากรจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดถึงประสิทธิภาพถึงความสำเร็จและความคุ้มค่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์

          4) ข้อมูล/ สารสนเทศ (Data/ Information) คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้ตัวเลขตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ต่างๆ ทำความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น

5) กระบวนการทำงาน (Procedure) คือ กระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ      ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

          นักเรียนสามารถเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบการทำงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น  รู้จักเพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่องโยงเรื่องที่ได้ศึกษากับชีวิตประจำวันได้ และการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  2013 เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานด้าน การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ  ในลักษณะคล้ายๆกับการฉายสไลด์ (Slide Show) โดยเราสามารถใช้คำสั่งของ PowerPoint สร้างแผ่นสไลด์ที่มีรูปภาพและข้อความบรรยายเรื่องราวที่ต้องการจะนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งกำหนดลักษณะแสงเงา และลวดลายสีพื้นให้สไลด์แต่ละแผ่นมีความสวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดรูปแบบการฉายสไลด์แต่ละแผ่น อย่างต่อเนื่อง และใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงข้อความแต่ละบรรทัด เพื่อให้ผู้ชมการฉายสไลด์ค่อยๆ เห็นข้อความบรรยายและภาพเหล่านี้ทีละขั้นๆ อย่างต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราวตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้  เทคนิคเหล่านี้สามารถสร้างสรรค์ให้เป้นเกมที่น่าสนใจและสามารถทำได้ง่าย


ร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน
 2. ใบงานที่ 1 ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 3. ใบงานที่ 2 เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 4. ใบงานที่ 3 storyboard การสร้างเกม
 5. เกมสร้างสรรค์ในหัวเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้
 6. แบบทดสอบหลังเรียน

 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

 1. การจัดเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

วัสดุอุปกรณ์  สื่อ และแหล่งเรียนรู้

 1. ตัวอย่างเกมจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 2. เว็บไซต์ www.krumink.com
 3. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง หลักการออกแบบโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 4. เว็บไซต์สำหรับค้นหางาน
 5. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ขั้นตอนการออกแบบInteractive Multimedia
 6. ใบงานที่ 1 ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 7. ใบงานที่ 2 เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 8. ใบงานที่ 3 story board การสร้างเกม
 9. แบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ
 10. เครื่องคอมพิวเตอร์
 11. ระบบอินเตอร์เน็ต
 12. โปรเจคเตอร์
Read 94 times