วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 07:45

ใบงานที่ 1 เรื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=137Y9LkNTxnxU6fMqGATTZFTsllgmvoFL

 

ใบงานที่ 1

 

 

เรื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

  1. จงอธิบายและยกตัวอย่างมา 3 ชื่อตามหัวข้อต่อไปนี้ ตามความเข้าใจของนักเรียนพอสังเขป

รายการอธิบาย

ยกตัวอย่าง

1.1 ฮาร์แวร์ (Hard ware) คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                             

1.2 ซอฟแวร์ (Soft ware) คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                             

1.3 บุคลากร (People ware) คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                             

1.4 ข้อมูล (Data) คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                             

1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                             

 

 

  1. ให้พิจารณาว่าอุปกรณ์ต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด

ลำดับ

รายการ

ฮาร์แวร์

ซอฟแวร์

บุคลากร

ข้อมูล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.

เมาส์

 

 

 

 

 

2

โปรแกรมเมอร์

 

 

 

 

 

3

เสียง

 

 

 

 

 

4

เก็บข้อมูล

 

 

 

 

 

5

จอภาพ

 

 

 

 

 

6

Microsoft Word

 

 

 

 

 

7

วิดีโอ

 

 

 

 

 

8

ลำโพง

 

 

 

 

 

9

GOM

 

 

 

 

 

10

เครื่องพิมพ์

 

 

 

 

 

11

แรม

 

 

 

 

 

12

คะแนนสอบนักเรียน

 

 

 

 

 

13

Adobe PhotoShop

 

 

 

 

 

14

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข

 

 

 

 

 

15

ผู้ดูแลระบบ

 

 

 

 

 

16

ขั้นประมวลผล

 

 

 

 

 

17

เกรดเฉลี่ยม.3

 

 

 

 

 

18

ฮาร์ดดิสก์

 

 

 

 

 

19

Google Chome

 

 

 

 

 

20

นักวิเคราะห์ระบบ

 

 

 

 

 

ชื่อ                                                                                   เลขที่             ห้อง                        

 

 


เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน

 

  1. ใบงานที่ 1 ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 2 ข้อใหญ่แบ่งการให้คะแนนดังนี้
    • ในข้อที่ 1 ให้คะแนนข้อละ 2 คะแนน โดยให้คะแนนการอธิบายองค์ประกอบคอมพิวเตอร์และการยกตัวอย่างอย่างน้อย 3 ชื่อ จำนวน 5 ข้อ 10 คะแนน
    • ในข้อที่ 2 ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน

รวมคะแนนทั้งหมด 30 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 24 คะแนน  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

30 – 25

ดีเยี่ยม

24 - 19

ดี

18 – 13

พอใช้

ต่ำกว่า 12

ปรับปรุง

 

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน/ ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

1) ใบงานที่ 1 ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องครบทุกข้ออย่างละเอียด  พร้อมยกตัวอย่างประกอบครบ 3 รายการ และสามารถวิเคราะห์ประเภทขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ถูกทุกข้อ

นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องครบทุกข้อ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบครบ 3 รายการ และสามารถวิเคราะห์ประเภทขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ถูก 16 – 20 ข้อ

นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ครบทุกข้อ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อย 1 – 2  รายการ และสามารถวิเคราะห์ประเภทขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ถูก 10 – 15 ข้อ

นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ไม่ครบ ไม่ได้ยกตัวอย่างประกอบ และสามารถวิเคราะห์ประเภทขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ถูก 0 – 9 ข้อ

 

 

เว็บไซต์อ้างอิง

ที่

เว็บไซต์

1

http://tps.comsci.info/programming/lesson1.htm

2

http://www.wimut.ac.th/61/12/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%

B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%

E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html

3

http://srcom608.weebly.com/

4

https://sites.google.com/site/loryeng2/xngkh-prakxb-khxng-rabb-khxmphiwtexr

5

https://youtu.be/8rgTzT44Tb0

6

https://youtu.be/iG2OFL04tNs

7

https://youtu.be/ha3j74j1SkY

 

 

 

Read 92 times