วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 07:45

ใบงานที่ 2 เรื่อง เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

ดาวน์โหลดใบงาน https://drive.google.com/open?id=1JPDgGx_DDIlBGcZhlAQqRnnjQwybUUq-

 

ใบงานที่ 2

 

 

เรื่อง เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

  1. ให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จักได้มาพอสังเขป โดยระบบงานหรือภาระงานนั้นต้องมีให้ครบ 5 องค์ประกอบ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ชื่อ                                                                เลขที่             ห้อง                        

 

 


 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน

  1. ใบงานที่ 2 เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 8 คะแนน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม เท่านั้น

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

10 – 8

ดีเยี่ยม

7 - 5

ดี

4 – 2

พอใช้

ต่ำกว่า 2

ปรับปรุง

 

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน/ ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

2) ใบงานที่ 2 เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 

นักเรียนสามารถเขียนเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จักได้อย่างละเอียด  โดยระบบงานหรือภาระงานนั้นมีให้ครบ 5 องค์ประกอบครบถูกต้อง  การใช้ภาษาในการอธิบายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

นักเรียนสามารถเขียนเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จักได้มาพอสังเขป  โดยระบบงานหรือภาระงานนั้นมีให้ครบ 5 องค์ประกอบ

นักเรียนสามารถเขียนเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จักได้บ้าง  โดยระบบงานหรือภาระงานไม่ครบ 5 องค์ประกอบ

นักเรียนไม่สามารถเขียนเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จักได้เลย

 


 

 

Read 116 times