สื่อการสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ชื่อเรื่อง  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด

          สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

          ตัวชี้วัด ม.1/1  อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


สาระสำคัญ
          1. คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงานอยู่ 4 ขั้นตอน คือได้แก่ 1) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)  2) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) 3) หน่วยความจำ (Memory Unit)  4) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

          2. ศึกษาและอธิบายความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม (AR : Augmented Reality Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world) เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ รูปทรงสามมิติ และข้อความ ตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกล้อง

3. วิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่น

          4. ศึกษาหลักการและขั้นตอนการสร้างความเป็นจริงแต่งเติม (AR : Augmented Reality Technology)

 

เป้าหมายการเรียนรู้

          1. ผลการเรียนรู้ (K)

              1.1 นักเรียนศึกษาหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

               1.2 นักเรียนเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

     1.3 นักเรียนเปรียบเทียบหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับหลัการทำงานของระบบอื่นได้

              1.4 นักเรียนอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

              1.5 นักเรียนศึกษาหลักการสร้างความเป็นจริงแต่งเติม (AR : Augmented Reality Technology) ได้

          2. ความเข้าใจที่คงทนสู่กระบวนการ (P)

              2.1 อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

              2.2 ยกตัวอย่างองค์และจำแนกหน่วยของคอมพิวเตอร์ได้

              2.3 อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

              2.4 เปรียบเทียบหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับหลักการทำงานของระบบอื่นได้

     2.5 ประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับการทำงานอื่นๆ ได้

     2.6 สร้างความเป็นจริงแต่งเติม (AR : Augmented Reality Technology) ได้

3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (A)

              3.1 ความสามารถในการคิด

              3.2 ความสามารถในการสื่อสาร

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)

              4.1 มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

              4.2 ใฝ่เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
                  
ศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  คือ เริ่มจากผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลหรือคำสั่งผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูล (Input Unit) ซึ่งข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ ที่รับเข้ามาจะถูกนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก (Memory Unit) จากนั้นก็จะถูกนำไปประมวลผลโดยหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) แล้วนำผลที่ได้จากการประมวลผลมาเก็บไว้ในหน่วยความจำแรม พร้อมทั้งแสดงออกทางอุปกรณ์แสดงผล (Output Unit) ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จึงประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

          1) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) คือ  หน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่งเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ คีย์บอร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ เป็นต้น

          2) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) คือ  หน่วยที่ทำหน้าที่คำนวณและประมวณผลคำสั่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด

          3) หน่วยความจำ (Memory Unit) คือ หน่วยที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต  แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ  หน่วยควมจำหลักและหน่วยความจำสำรอง

          4) หน่วยแสดงผล (Output Unit) คือ หน่วยที่ทำหน้าที่แสดงผลเมื่อคอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลแล้ว จะแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง  เป็นต้น

          ศึกษาหลักการและวิธีการสร้าง Augmented Reality  หรือ AR คือเทคโนโลยีที่ผสมผสานเอาโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ เข็มทิศ GPS และในปัจจุบันเทคโลโนยีต่างได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน์เพิ่มขึ้น จึงมีการสร้างแอพพลิเคชั่นตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้สามารถสร้าง AR ได้ด้วยตนเอง เพียงแค่มีแอพ มีกล้องที่สารถถ่ายภาพ และอัดวิดีโอได้  ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างนั้น  ได้แก่  โปรแกรม Aurasma ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้ในการสร้างสื่อในโลกแห่งความจริงเสมือน เหมาะกับอุปกรณ์ประเภทไอโฟน ไอแพด สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  ออรัสมาจะเป็นตัวกลางสำหรับเชื่อมโยงโลกของความจริง และความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ที่มองเห็น เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง


ร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้

1.    แบบทดสอบก่อนเรียน

2.    ใบงานที่ 4 ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทของหน่วยคอมพิวเตอร์ 

3.    แผนภาพความคิด mine  mapping เรื่อง การเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลัการทำงานของระบบอื่น

4.    ใบงานที่ 5 การเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลัการทำงานของระบบอื่น

5.    ใบงานที่ 6 การสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

6.    ชิ้นงาน AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

7.    แบบทดสอบหลังเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้

          1. การจัดเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)

          2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

วัสดุอุปกรณ์  สื่อ และแหล่งเรียนรู้

1.    แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ

2.    แผ่นภาพหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3.    Microsoft PowerPoint  ประกอบการสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

4.    ใบงานที่ 4 ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทของหน่วยคอมพิวเตอร์   

5.    ตารางการเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลักการทำงานของระบบอื่น

6.    แผนภาพความคิด mine  mapping เรื่อง การเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลักการทำงานของระบบอื่น

7.    กระดาษบรู๊ฟ  สีเมจิก

8.    ใบงานที่ 5 การเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลักการทำงานของระบบอื่น

9.    แผ่นภาพหน่วยของหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

10.   คู่มือการใช้ AR ด้วยโปรแกรม Aurasma

11.   ใบงานที่ 6 การสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

12.   โทรศัพท์ smartphone

13.   เว็บไซต์ www.krumink.com

14.   เว็บไซต์สำหรับค้นหางาน

15.   แบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ

16.   เครื่องคอมพิวเตอร์

17.   ระบบอินเตอร์เน็ต

โปรเจคเตอร์

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=161dJ0bXlYFVGua6JCiv04eyBZ6jIzavl


          ใบงานที่ 6 การสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  มีจำนวน 4 ข้อให้คะแนนดังนี้  ข้อที่ 1 ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน จำนวน 5 ข้อ (5 คะแนน)  ข้อที่ 2 ให้คะแนนการเขียนผังความคิดในการสร้างผลงาน (5 คะแนน)  ข้อที่ 3 ให้คะแนนการเขียนการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ของนักเรียน (5 คะแนน)  รวมคะแนนทั้งหมด 15 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 12 คะแนน  ระดับคุณภาพดี –ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

15 – 13

ดีเยี่ยม

12 - 10

ดี

9 – 7

พอใช้

ต่ำกว่า 6

ปรับปรุง

  1. ผลงาน/ ชิ้นงานนักเรียน โดยนักเรียนนำเสนอผลงานและสามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและมีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  ถูกต้อง มีความสวยงาม เข้าใจง่าย  ส่งทันตามกำหนดเวลา  จำนวน 20 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 16 คะแนน  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

20 – 17

ดีเยี่ยม

16 - 13

ดี

12 – 9

พอใช้

ต่ำกว่า 8

ปรับปรุง

ประเมินผลจากแบบทดสอบหลังเรียน

           คะแนนเต็ม  20 คะแนน นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 16 คะแนนขึ้นไป  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

20 – 17

ดีเยี่ยม

16 - 13

ดี

12 – 9

พอใช้

ต่ำกว่า 8

ปรับปรุง

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน/ ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

         
         

3) ใบงานที่ 6 การสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

สามารถเขียนบอกขั้นการสร้าง  AR  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกขั้นตอน

พร้อมสร้างแผนผังความคิดAR ได้ถูกต้อง สมบูรณ์

สามารถบอกถึงปรับใช้ AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวันได้อย่างน้อย 3 ข้อ  และสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ตามหน่วยที่กลุ่มได้รับสำเร็จ  ใช้ได้จริง

สามารถเขียนบอกขั้นการสร้าง  AR  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกขั้นตอน

พร้อมสร้างแผนผังความคิดAR ได้ถูกต้อง

สามารถบอกถึงปรับใช้ AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวันได้  และสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ตามหน่วยที่กลุ่มได้รับสำเร็จ  ใช้ได้จริง

สามารถเขียนบอกขั้นการสร้าง  AR  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

พร้อมสร้างแผนผังความคิดAR ได้

สามารถบอกถึงปรับใช้ AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวันได้  และสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ตามหน่วยที่กลุ่มได้

สามารถเขียนบอกขั้นการสร้าง  AR  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้บ้าง

พร้อมสร้างแผนผังความคิดAR ได้บ้าง

สามารถบอกถึงปรับใช้ AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวันได้บ้าง  และไม่สามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ตามหน่วยที่กลุ่มได้

4) ผลงาน/ ชิ้นงานนักเรียน

 

สามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  อย่างเหมาะสมและมีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย

ที่กำหหนด

มีเนื้อหาที่เหมาะสม  ถูกต้องครบถ้วน มีความสวยงาม  สามารถใช้งานได้จริง  เข้าใจง่าย  ส่งทันตามกำหนดเวลา 

สามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  อย่างเหมาะสม ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย

ที่กำหหนด

มีเนื้อหาที่เหมาะสม มีความสวยงาม  สามารถใช้งานได้จริง  เข้าใจง่าย  ส่งทันตามกำหนดเวลา

สามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ได้ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย

ที่กำหหนด

มีเนื้อหาที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้จริง  ส่งทันตามกำหนดเวลา

สามารถสร้าง AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ได้ ส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา


 แหล่งที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม

ที่

เว็บไซต์

1

https://julalaipanpayap.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%

E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%

E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/

2

https://home.kku.ac.th/samnat/computer_system_01.html

3

https://sites.google.com/site/teachermoomeng/khxmphiwtexr-beuxng-tn/hlak-kar-thangan-khxng-khxmphiwtexr

4

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

5

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

6

https://www.youtube.com/watch?v=xXxBNMhwFVs

7

https://www.youtube.com/watch?v=_6jsgVmNFYU

8

https://www.youtube.com/watch?v=rDCA7a0Y45w

9

https://www.youtube.com/watch?v=pz4qDFI8MsE

10

https://www.youtube.com/watch?v=VUa0Xf1S_kw

11

https://www.youtube.com/watch?v=xrFlEsLy-E4

12

https://www.youtube.com/watch?v=snFwNaanAgs

13

https://www.youtube.com/watch?v=iefJl775ejg

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=140tsXum6pTVGyJGQ6W0E00GNed-ZbSXF

 


เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน

  1. ใบงานที่ 4 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 16 คะแนน  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

20 – 17

ดีเยี่ยม

16 - 13

ดี

12 – 9

พอใช้

ต่ำกว่า 8

ปรับปรุง

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน  

 

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน/ ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

1) ใบงานที่ 4 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ละเอียด ถูกต้องครบทุกข้อ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบมากกว่า 3 รายการขึ้นไป  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  เรียบร้อย สวยงาม

 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกข้อยกตัวอย่างประกอบครบ 3 รายการ  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  เรียบร้อย สวยงาม

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกข้อยกตัวอย่างประกอบไม่ครบ 3 รายการ  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  ไม่เรียบร้อย 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ยกตัวอย่างประกอบไม่ครบ 3 รายการ  ส่งงานไม่ทันตามกำหนดเวลา ไม่เรียบร้อย   

 

 

 

 

ที่มาของเว็บไซต์และแหล่งการเรียนรู้

 

ที่

เว็บไซต์

1

https://julalaipanpayap.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%

B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%

E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/

2

https://home.kku.ac.th/samnat/computer_system_01.html

3

https://sites.google.com/site/teachermoomeng/khxmphiwtexr-beuxng-tn/hlak-kar-thangan-khxng-khxmphiwtexr

4

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

5

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

6

https://www.youtube.com/watch?v=xXxBNMhwFVs

7

https://www.youtube.com/watch?v=_6jsgVmNFYU

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=130Yx_u1Dz-r7L7rIef1j4FAL8COrpRdiumSUetSKzjg


เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน

 

  1. ใบงานที่ 4 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 16 คะแนน  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

20 – 17

ดีเยี่ยม

16 - 13

ดี

12 – 9

พอใช้

ต่ำกว่า 8

ปรับปรุง

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน

 

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน/ ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

1) ใบงานที่ 4 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ละเอียด ถูกต้องครบทุกข้อ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบมากกว่า 3 รายการขึ้นไป  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  เรียบร้อย สวยงาม

 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกข้อยกตัวอย่างประกอบครบ 3 รายการ  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  เรียบร้อย สวยงาม

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกข้อยกตัวอย่างประกอบไม่ครบ 3 รายการ  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  ไม่เรียบร้อย 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ยกตัวอย่างประกอบไม่ครบ 3 รายการ  ส่งงานไม่ทันตามกำหนดเวลา ไม่เรียบร้อย   

 


 

ที่มาของเว็บไซต์และแหล่งการเรียนรู้

 

ที่

เว็บไซต์

1

https://julalaipanpayap.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%

B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%

E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/

2

https://home.kku.ac.th/samnat/computer_system_01.html

3

https://sites.google.com/site/teachermoomeng/khxmphiwtexr-beuxng-tn/hlak-kar-thangan-khxng-khxmphiwtexr

4

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

5

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

6

https://www.youtube.com/watch?v=xXxBNMhwFVs

7

https://www.youtube.com/watch?v=_6jsgVmNFYU

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=140tsXum6pTVGyJGQ6W0E00GNed-ZbSXF 


เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน

  1. ใบงานที่ 3 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 16 คะแนน  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

20 – 17

ดีเยี่ยม

16 - 13

ดี

12 – 9

พอใช้

ต่ำกว่า 8

ปรับปรุง

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน  

 

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน/ ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

1) ใบงานที่ 4 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ละเอียด ถูกต้องครบทุกข้อ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบมากกว่า 3 รายการขึ้นไป  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  เรียบร้อย สวยงาม

 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกข้อยกตัวอย่างประกอบครบ 3 รายการ  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  เรียบร้อย สวยงาม

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกข้อยกตัวอย่างประกอบไม่ครบ 3 รายการ  ส่งงานทันตามกำหนดเวลา  ไม่เรียบร้อย 

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ยกตัวอย่างประกอบไม่ครบ 3 รายการ  ส่งงานไม่ทันตามกำหนดเวลา ไม่เรียบร้อย   

 

 

 

 

ที่มาของเว็บไซต์และแหล่งการเรียนรู้

 

ที่

เว็บไซต์

1

https://julalaipanpayap.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%

B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%

E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/

2

https://home.kku.ac.th/samnat/computer_system_01.html

3

https://sites.google.com/site/teachermoomeng/khxmphiwtexr-beuxng-tn/hlak-kar-thangan-khxng-khxmphiwtexr

4

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

5

https://www.youtube.com/watch?v=EFH5f61J4sQ

6

https://www.youtube.com/watch?v=xXxBNMhwFVs

7

https://www.youtube.com/watch?v=_6jsgVmNFYU


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kruminkc/domains/krumink.com/public_html/templates/sj_honrat/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kruminkc/domains/krumink.com/public_html/templates/sj_honrat/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kruminkc/domains/krumink.com/public_html/templates/sj_honrat/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kruminkc/domains/krumink.com/public_html/templates/sj_honrat/html/pagination.php on line 70