ประวัติครูมิงค์

Rate this item
(0 votes)

ประวัติย่อของผู้ศึกษา

 

ชื่อ – สกุล                                  นางสาววิชุดา  คำดี

วัน  เดือน  ปี  เกิด                        1 ธันวาคม 2523

จังหวัดที่เกิด                               จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ปัจจุบัน                               10/64  หมู่บ้านฉัตรพงศ์ 3 ต. เนินพระ  อ. เมือง จ.ระยอง

 

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2549 – 2552                       ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านศรีปะชา อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง 

                                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต2

พ.ศ. 2552 – 2553                       ครู  โรงเรียนบ้านศรีปะชา อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง 

                                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต2

พ.ศ. 2553 –  ปัจจุบัน                   ครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

                                                อ.เมือง  จ.ระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2538                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม                                     

พ.ศ.  2540                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม                                     

พ.ศ.  2546                                วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

                                               มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  อ.เมือง จ.มหาสารคาม                           

พ.ศ.  2554 – ปัจจุบัน                  การศึกษามหาบัณฑิต (กษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน

                                               มหาวิทยาลัยบูรพา                                  

Read 111 times